Metan/diesel buss Volvo buss
Foto: Barry Li
BiMe Bus — energieffektiva biogasbussar för regiontrafik  
BiMe Bus är ett demonstrations- och utvecklingsprojekt där metan-dieselteknik i bussar för regiontrafik har testas i fält. Projektet slutredovisades 2012-0630 och rapporten går att ladda ner här.PDF

Information kring projektet finns nedan.

Bakgrund:
Svensk Kollektivtrafik har en plan för att nå fördubblad mängd resande med kollektivtrafiken till 2020 i kombination med att kollektivtrafiken skall uppnå 90 procents reduktion av fossil koldioxid. En lösning är utvecklingen av metandieseltekniken för bussar.

Under perioden 1998-2007 mer än fördubblades antalet bussar med alternativt drivmedel, men fortfarande drivs merparten av alla bussar med diesel.

De största trafikhuvudmännen har beslutat om omfattande övergång till förnybara drivmedel där biogas utgör en hörnpelare för de trafikhuvudmän som fasar ut fossila drivmedel.

Gasbussar för stadstrafik finns redan idag. Dessa bussar har uteslutande drivlinor med gnisttändning (ottomotorer) och fungerar bäst i stadsmiljö. Med metandieseltekniken kan BiMe Bus nu demonstrera ett attraktivt alternativ för regiontrafik.

Metandieselteknik finns idag utvecklad för lastbilar men behöver anpassas och utprovas för bussar. Tekniken innebär att man kombinerar gas och diesel vilket ger flera fördelar:

  • högre energieffektivitet än gasbussar med ottomotorer och lägre klimatpåverkan än vanliga dieselbussar
  • längre räckvidd än dagens gasbussar som är anpassade för stadstrafik (räckvidden är idag en begränsning för många linjer)
  • högre driftssäkerhet och lägre underhållskostnader

Syfte:
BiMe Bus syftar till att demonstrera metandieselteknik i bussar anpassade för regiontrafik. En teknisk utveckling av Volvobussar med metandiesel-motorer anpassade för regiontrafik sker.

Projektet syftar till att utveckla och anpassa metandieseltekniken för bussar i regiontrafik samt testa 11 fordon i reguljär trafik och utvärdera resultatet.

Mål:

  • Produktutveckla energieffektiva regionbussar med metandieselteknik
  • Utföra fältprov för att bevisa bussarnas och teknikens funktionalitet och ekonomi

Projekttid:
2010 t o m 2012-06-30

Projektdeltagare:
Business Region Göteborg är projektledare och Volvo Bussar samt Västtrafik är projektaktörer. Buss i Väst och Vårgårdabuss är utförare.

Medfinansiär: Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2012-12-19
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.