Projektet Avanto - rätt kompetens på rätt plats i rätt tid
Avantofolder

Folder om Avanto. Beskriver projektets arbetssätt och resultat.

Klicka på bilden för PDF.

Slutrapport Avanto augusti 2013PDF

För information om Café Avanto klicka här!

För bilder från slutkonferensen 17 april 2013 klicka här!

Projektet Avanto har handlat om att stödja processer för strategisk kompetensförsörjning i västsvenska företag och organisationer i syfte att skapa konkurrenskraftiga verksamheter med beredskap för att möta omvärldens krav på förändringar; till exempel teknikutveckling, globalisering och generationsväxling.

Totalt har 62 verksamheter (företag och organisationer) ingått i projektet och 3 500 individer har tagit del av kompetenshöjande insatser i form av lärseminarier, lärnätverk, processtöd och mer sammanhållande kompetenshöjande insatser; till exempel strategisk förändringsledning, affärsmannaskap, grupputveckling, hållbarhet och ledarskap. För att leverera insatserna till företagen och organisationerna i projektet har Avanto samarbetat med 37 upphandlade leverantörer. Lista på medverkande verksamheter i Avanto

Avanto har arbetat utifrån en arbetsmetod med följande steg:
1) Analys av verksamheternas mål och utmaningar.
2) Identifiera verksamheternas behov kring kompetens och arbetsprocesser
3) Planera och skräddarsy verksamhetsspecifika kompetenshöjande insatser
4) Handledning anpassat till varje enskild verksamhets behov
5) Genomföra kompetenshöjande insatser för ledning och övriga anställda i form av nätverksträffar och erfarenhetsutbyten
6) Uppföljning av genomförda kompetenshöjande insatser av Avantos processtödjare och följeforskare; löpande och avslutningsvis för att följa upp resultat och effekt av olika insatser utifrån upprättade mål.
7) Effekten av de olika insatserna följs upp av verksamheterna efter cirka sex månader.

Målen för Avanto har varit:

  • 80 % av de deltagande verksamheterna ska ha en arbetsprocess som stödjer arbetet för den strategiska kompetensförsörjningen
  • 80 % av de deltagande verksamheterna ska ha en ökad lärandemiljö i verksamheten
  • Ökad medvetenhet om vikten av att arbeta med jämställdhet.
  • Alla verksamheter skall ha en jämställdhetsplan.
  • Ökat lärande i vardagen.

Exempel på effektmål från de deltagande verksamheterna i projektet:

  • Gemensamt organisationsspråk som gör att anställda och ledning förstår och tolkar beslut på samma sätt.
  • Anställda och ledning har gemensamt satt och blivit delaktiga i företagets visioner, mål och budget.
  • Upptäckt och återupptäckt av etikens och organisationskulturens värde för framgång.
  • Arbetssätt för att arbeta med ständigt lärande och att sprida kompetens inom verksamheten i vardagen.
  • Förbättrad möjlighet att möta förändringar i omvärlden - både när det gäller konkurrens och kundbehov.

Samarbetspartners till Avanto har varit Almega, Arbetsförmedlingen, GR - Göteborgsregionens Kommunalförbund, Göteborgs Stad Vuxenutbildningen, IF Metall, LO-distriktet i Västsverige, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Trygghetsrådet och Unionen.

Projektet Avanto har finansierats av Svenska ESF-rådet, en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättnings-åtgärder och integrationsinsatser. Svenska ESF-rådet om Avanto - läs vidare här »
-
Uppdaterad: 2013-09-17
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.